Obowiązki informacyjne

1. Administratorem danych osobowych klienta jest: Aleksandra Grzelczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Nuva Aleksandra Grzelczyk ul. Miodowa 18 38-455 Głowienka , NIP 684-198-28-49, REGON 061690201, e-mail: kontakt@nuva.pl tel. 609962972

2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania umowy, realizacji obowiązków wynikających z umowy, dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych:
a) zgoda udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) w związku z koniecznością wykonania umowy (np. w zakresie zapewnienia poprawnej jakości usług) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c) w związku z niezbędnością do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w zakresie wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych) jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) w związku z niezbędnością do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (np. w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń) jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Podanie przez klienta danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne, niepodanie danych osobowych spowoduje bowiem niemożność realizacji umowy.

5. Dane osobowe w ramach strony www.nuva.pl przekazywane są następującym podmiotom:
a) procesorom w związku ze zleconymi przez Sklep działaniami realizowanymi w jego imieniu, np. firmom z branży IT;
b) firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do klienta przesyłki;
c) operatorom płatności dostępnych na stronie Sklepu;
d) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania umowy, czyli przez czas długości przedawnienia roszczeń.

7. Administrator danych osobowych zapewnia klientowi prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot danych osobowych może również złożyć do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz ma prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych podmiotowi danych przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

8. Dane osobowe klienta mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:
a) działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
b) wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, m.in. Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
c) wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (m.in: Google adsense).

9. Administrator danych korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany to profilowanie wykonywane w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie klienci będą otrzymywać (oferta dopasowana do potrzeb).
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane

 

pozostałe aktualności